Предизвикателствата пред майчиното здравеопазване – да върнем жените във фокуса на грижите

ngogrants.bg

 Неправителствени организации се обединяват за подобряване на родилните грижи в страната

От юни 2015 г. стартира проект за обединяване на усилията на неправителствените организации, работещи в сферата на подобряване на грижите за родилките и техните бебета. Проектът «Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване» се изпълнява от Сдружение «Родилница» и Фондация «Родители за родители».

 

 

http://www.rodilnitza.com/blog/headline/project-rights-in-childbirth/

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Родилница“ и фондация „Родители за родители“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Новини и събития, Полезни връзки , , ,

Comments are closed.