ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – Грижи с уважение за раждащите жени

Когато говорим за правата на раждащата жена, можем да започнем като в посредствен американски филм – има една добра и една лоша новина. Добрата е, че затрудненията, които жените срещат днес, влизайки в българската система за родилни грижи, са отдавна познати и преодолени в развитите страни. Лошата – че България е едва в началото на пътя, а именно – да осъзнаем, че в тази система има проблем.

В рамките на проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП 2009-2014 адвокат Елена Атева разяснява какви са международно защитените права на раждащата жена, кои са най-честите нарушения на тези права и има ли системи, които са решили този проблем.

Къде сме ние?

Всъщност, някъде по средата. Безспорно в повечето европейски държави съдържанието на понятието „безопасно майчинство“ се е развило далеч отвъд физическото оцеляване на майката и бебето. То включва респект към основните човешки права на жените – достойнството, чувствата, изборите и предпочитанията им, както и правото на придружител по време на раждане. В средата на 2015 г. изследователи от Световната здравна (СЗО) и Медицинския институт Джон Хопкинс публикуваха мащабно изследване за правата на раждащата жена и нарушаването им. Документът е резултат от обобщение на данните в 65 проучвания, проведени в 34 страни по целия свят. Оказва се, че проблемите, които раждащите жени срещат навсякъде по света, са доста сходни и могат успешно да бъдат класифицирани в седем групи:

1) Физическо насилие

2) Сексуално насилие

3) Вербално насилие

4) Стигма и дискриминиране

5) Неспазване на професионалните стандарти за грижа

6) Лоша комуникация между жените и изпълнителите на медицинската дейност

7) Състоянието на здравната система и нейните ограничения

Тези общи формулировки обобщават преживявания, които за съжаление могат да разпознаят почти всички пациентки на българските родилни отделения – от груб или вулгарен език, през неуважение на желанията и липса на информирано съгласие, непредоставяне на информация, дискриминация по етнически или социален признак, лишаване от достъп до бебето и т.н.

Неуважението към родилките и майчината смъртност

Както гласи старото клише, „причините за този проблем са комплексни“. Огромен предизвикателство е приемането, че психологическото и физическо насилие над раждащата жена е в реда на нещата. Много от обществата не познават друг модел на грижа. Затова и липсват политики, които да наложат уважението към родилката като водещ принцип, който да бъде защитен от закона, медицинските правила и болничните практики; липсват лидери на мнение, които да отстояват тази кауза; липсва и съзнание у самите работещи в системите за родилна грижа, че съществуващото статукво има нужда от качествена промяна.  Лошото отношение към бременната и раждащата жена е по-характерно за развиващите се, отколкото за развитите държави, затова и основната маса от изследвания са от Азия, Африка и Латинска Америка. Данните в тях сочат, че неуважението на раждащата жена може да застраши живота й. Докладът на СЗО посочва насилието и неуважението по време на раждане като една от основните пречки за намаляване на майчината смъртност в световен мащаб.

Правата на раждащата жена

Зачитането на човешките права трябва да се превърне в акцент на Глобалната стратегия за женско и детско здраве. Такава поне е гледната точка на международна група учени, които изследват проблема. Резултатът от работата им е публикуван през септември миналата година в сп. „Бритиш медикъл джърнал“. Документът поставя амбициозни цели към здравните системи и правителствата в много държави по света, а постигането им може да се случи с едновременни мерки на всички нива на системата. Например – да се приемат закони, които да овластяват бременната и раждаща жена, да й дават повече възможности да изисква и защитава правата си; да осигурят достъп до качествено здравеопазване на всички бременни, раждащи и деца; да обучат жените, включително тези от групи в риск, за техните права и възможности.

През 2011 група адвокати, учени и активисти разработват Хартата за универсалните права на бременните и раждащи жени. Тези права са извлечени от широко разпространени международни конвенции и други правни инструменти, които са приети в много държави, в това число и в България.

Харта за правата на раждащата жена

 • š Всяка жена им право да не бъде наранявана или унижавана
 • š Всяка жена има право на информация, информирано съгласие и отказ, и уважение към нейния избор и предпочитания, включително да бъде придружавана по време на цялата грижа
 • š Всяка жена има право да ражда в уединение и необезпокоявана от нежелани погледи
 • š Всяка жена има право да бъде третирана с достойнство и уважение
 • š Всяка жена има право на равенство, да получава еднакво качествена грижа, без да бъде дискриминирана
 • š Всяка жена има право на здравеопазване и на най-високото възможно ниво здраве
 • š Всяка жена има право на свобода, автономност, самостоятелни решения, и да не бъде насилвана.

Да го направим възможно

Проблемите със спазването правата на раждащата жена и нейното бебе са сходни навсякъде по света. Много европейски системи са минали по пътя, който предстои на България, за да направят родилната си помощ по-съвременна, щадяща, рентабилна, и преди всичко – обърната към потребностите на новороденото и майката.

Сред възможните стъпки за подобряване на средата виждаме:

 • внедряване на доказани добри практики в болничните протоколи за грижа;
 • промяна на медицинските стандарти по неонатология и акушерство и гинекология; създаване на отделен стандарт по акушерство, който регламентира и дейността на акушерките;
 • нормативно регламентиране на възможността раждащата жена да бъде придружена;
 • нормативно регламентиране на възможността бебето да бъде оставено при майка си винаги, когато медицинското му състояние го позволява;
 • Нормативно регламентиране на достъпа на родителите на бебета с проблеми (в това число недоносени) до децата им;
 • осъвременяване на познанията и уменията на медицинските екипи в областите: подкрепа за кърмене; контакт с пациенти; предоставяне на информирано съгласие и др.

 

ngogrants.bg

Подкрепа на НПО в България

Този  документ  е  създаден  в рамките на проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“, финансиран от  Програмата  за  подкрепа  на неправителствени  организации  в  България  по  Финансовия  механизъм  на  Европейското икономическо пространство  2009-2014. Цялата  отговорност за съдържанието на документа се носи от  сдружение „Родилница“ и  фондация  „Родители  за  родители“  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия  механизъм  на  Европейското икономическо  пространство  и Оператора  на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

www.ngogrants.bg, www.eeagrants.bg

 

Проект за спазване на правата в майчиното здравеопазване

Новини и събития , , ,

Представяне на резултати от анкета за наличието на първи контакт на новороденото с майката в българските родилни отделения

На 5 януари 2016 г. от 11 ч. в Пресклуб „БТА“ ще се състои пресконференция на Мрежа от неправителствени организации, работещи в сферата на майчиното здравеопазване, на която ще бъдат представени резултатите от анкета за осъществяването на първи контакт на новороденото с майката в болничните заведения в България.

Първият контакт между майката и новороденото се осъществява непосредствено след раждането, като бебето само леко се подсушава и се поставя голо върху кожата на корема на майката и остава там най-малко за един час. Многобройни научни изследвания доказват ползите за бебето, а препоръки за осъществяване на първи контакт като рутинна практика непосредствено след раждането се дават от Световната здравна организация,професионални организации на акушер-гинеколози, акушерки и педиатри, както и в национални стандарти за грижа на много страни.

Без категория, Новини и събития , , , , ,

Първи контакт на бебето – въпросник за неразделяне на бебето от майката след раждането

Мрежа за майчино-детско здравеопазване стартира с инициатива за неразделяне на бебетата от майките непосредствено след раждането „Първи контакт на бебето“

Неотдавна организации от неправителствения сектор, в чийто фокус е майчино-детското здравеопазване, се обединихме с обща цел за дългосрочна промяна на практиките в тази сфера и привеждането им в съответствие с европейското законодателство и съвременните медицински препоръки, базирани на научни доказателства.

Стартираме с кампания за значимостта на първия контакт – бебето да не се отделя от майката след раждането при липса на медицинска необходимост и да има физически контакт кожа-до-кожа с нея най-малко в продължение на един час след раждането.

Според редица изследвания този контакт има основополагащо значение за бъдещето му физическо и емоционално здраве и е съпроводен с много преки и дългосрочни ползи. Първият контакт на бебето с майката стабилизира жизнените показатели и терморегулацията на новороденото непосредствено след раждането, подпомага успешното начало на кърменето, оптималното мозъчно развитие, преодоляване на родилната травма и процеса на привързване на майката към бебето, по този начин намалявайки случаите на постнатална депресия.

За целите на кампанията се нуждаем от достоверна илюстрация на това как протичат първите часове след раждането за бебетата и майките им в българските родилни домове. Ако имате едно или повече болнични раждания в България през последните три години, молим да отделите десет минути от времето си, за да попълните нашия въпросник, както и да го разпространите сред своите близки и приятели.

Моля попълнете въпросника тук

Резултатите ще оповестим в началото на месец януари с пресконференция и на сайтовете на организациите, участващи в Мрежата.  Кампанията включва поредица от събития в София и страната през идните месеци, като пътуваща фотоизложба, публична дискусия и други.

В мрежата участват Фондация „Родители за родители”, Сдружение „Родилница”, Сдружение „Естествено”, Алианс на българските акушерки, Асоциация на българските дули, Фондация „Макове за Мери” , Фондация „Приятелство“ и активисти.

Благодарим Ви за подкрепата и съдействието,

Екипът на фондация „Родители за родители“

Въпросник за първи контакт на бебето

Фотография: Ина Ботева

Без категория, Новини и събития , , ,

Предизвикателствата пред майчиното здравеопазване – да върнем жените във фокуса на грижите

ngogrants.bg

 Неправителствени организации се обединяват за подобряване на родилните грижи в страната

От юни 2015 г. стартира проект за обединяване на усилията на неправителствените организации, работещи в сферата на подобряване на грижите за родилките и техните бебета. Проектът «Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване» се изпълнява от Сдружение «Родилница» и Фондация «Родители за родители».

 

 

http://www.rodilnitza.com/blog/headline/project-rights-in-childbirth/

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Родилница“ и фондация „Родители за родители“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Новини и събития, Полезни връзки , , ,

За майчина грижа с уважение

Родилни грижи, основани на доказана чрез научни изследвания полезност и предоставяни с уважение

Сдружение „Родилница“ се обърна към Министeрство на здравеопазването с апел за независима международна оценка на грижите, предоставяни в родилните отделения. Писмото е поредната стъпка в кампанията „Допустимо ли е насилието?“, стартирана от сдружението преди 1 година, с цел да се привлече общественото внимание и предизвика дебат по въпроса за случващото се физическо и психическо насилие над раждащи жени в болничните заведения.

През месец септември тази година Световната здравна организация излезе със становище по отношение на насилието над жени и неуважението към тях по време на раждане в болничните заведения и мерките за преустановяването му. Текстът на български е достъпен тук.

Новини и събития , , ,

От какво имам нужда за да родя бебето си?

Желаете ли да

 • вникнете в същината на раждането като физиологичен процес, но и в медицинските аспекти на грижата и в културните наслоявания, за да решите кое е правилното за ВАС?
 • усвоите познания и умения за създаване на комфорт на майката, за вземане на решения, които да са ваши верни съюзници в ключови моменти?
 • подкрепите партньорите си да открият своята роля при раждането?
 • формирате вашия кръг за подкрепа и да се заредите с положителни емоции?

През втория уикенд на м.Август 2013г. ще проведем интензивната Творителница за осъзнато раждане. В продължение на два дни ще ви занимаем със същността на раждането и мерките за създаване на комфорт, така че да ви подкрепим в откриването на ВАШИЯ подход към здравословно и удовлетворяващо раждане и родителство в съзвучие с ВАШИТЕ нужди и светоглед.

Важен акцент в заниманията ни ще бъдат и правата на родителите и пациентите, както и уменията да се ориентираме в системата за родилни грижи и да общуваме с медицинския екип при престоя в болницата.

Тъй като искаме да обърнем внимание на конкретните ви нужди, в групата ще участват до 6 двойки.

За да се срещнете с раждането и родителството с доверие, любов, увереност и кураж, участвайте в Творителницата!

Запишете се на ел. поща info@tvoritelnitzi.org или на телефони 0888 940 069, 0888 864 973, 0893 411 202.

Цена: 80 лв. за двойка

Място на провеждане: Йога студио „Тримурти“, ул. „Йоан Екзарх“ 12, гр. Варна

За бъдещите родители във Варна, Новини и събития, Раждането - преди, по време и след това, Творителници , , , , , , , ,

Раждане в страх или наслада – можем ли да изберем?

 

„Раждане в страх или в наслада – можем ли да изберем?“

Представяне на книгата
ОРГАЗМЕНО РАЖДАНЕ
Вашето ръководство за безопасно, удовлетворяващо и приятно раждане

 
 
Варна – 22 юли 2013 г., 18:30 ч.
Арт салон Радио Варна, бул. „Приморски“ 22
София – 25 юли 2013 г., 18:30 ч.
Център за култура и дебат „Червената къщ а“, ул. „Любен Каравелов“ 15

 

Възможно ли е раждането да бъде нещо различно от познатата ни представа за болезнено и мъчително преживяване, нерядко съпътствано от сериозни рискове за здравето и живота на родилката и бебето? Възможно ли е даването на живот да бъде естествено благословено като щастливо и приятно събитие, доставящо радост и удоволствие, дори екстаз и пълно удовлетворение? Възможно ли е…..

Да, възможно е! Как? – Отговор на този и много други въпроси, свързани с бременността и раждането, дават световно признатите авторки, Елизабет Дейвис, акушерка, и Дебра Паскали-Бонаро, дула, в книгата си ОРГАЗМЕНО РАЖДАНЕ. Вашето ръководство за безопасно, удовлетворяващо и приятно раждане, излязла в български превод в издателство Галера Либрис.

Заповядайте на представянето на първата по рода си книга на български език, която показва удовлетворяващия потенциал и трансформиращата роля на раждането в живота на една жена. Изключително земна и разбираема, книгата ясно описва физиологичния процес на раждането и факторите, които го подпомагат или забавят. Много ценно е обяснението на връзката между емоциите и раждането, на потребностите на бременната жена – физиологически, емоционални, духовни и сексуални, – за да се подготви за предизвикателствата на даването и отглеждането на новия живот.

Специално за гостите на представянето – ще имате възможност да закупите книгата на преференциална цена.

В София ще имаме удоволствието да се насладим на специалното участие на актрисите Лина Златева и Мила Банчева от спектакъла „Майките“

Вход свободен
Без категория, Новини и събития, Препоръчителни четива, Раждането - преди, по време и след това , , , , , , , , ,

Нова творителница за осъзнато раждане

През Юли 2013г. ще проведем интензивната Творителница за осъзнато раждане. В продължение на един уикенд ще ви занимаем със същността на раждането и мерките за създаване на комфорт, така че да ви подкрепим в откриването на ВАШИЯ подход към здравословно и удовлетворяващо раждане и родителство в съзвучие с ВАШИТЕ нужди и светоглед.

Ако желаете да

 • вникнете в същината на раждането като физиологичен процес, но и в медицинските аспекти на грижата и в културните наслоявания, за да решите кое е правилното за ВАС;
 • усвоите познания и умения за създаване на комфорт на майката, за вземане на решения, които да са ваши верни съюзници в ключови моменти;
 • подкрепите партньорите си да открият своята роля при раждането;
 • формирате вашия кръг за подкрепа и да се заредите с положителни емоции,

включете се в курса. Важен акцент в заниманията ни ще бъдат и правата на родителите и пациентите, както и уменията да се ориентираме в системата за родилни грижи и да общуваме с медицинския екип при престоя в болницата.

Тъй като искаме да обърнем внимание на конкретните ви нужди, в групата ще участват до 6 двойки.

За да се срещнете с раждането и родителството с доверие, любов, увереност и кураж, участвайте в Творителницата!

Запишете се на ел. поща info@tvoritelnitzi.org или на телефони 0888 940 069, 0888 864 973, 0893 411 202.

Място на провеждане: Йога студио „Тримурти“, ул. „Йоан Екзарх“ 12, гр. Варна

За бъдещите родители във Варна, Раждането - преди, по време и след това, Творителници , , , , ,

Правото на необезпокоявано раждане

По повод Световната седмица за уважение към раждането под мотото „Не ме безпокойте – раждам“ сдружения „Родилница“ и „Естествено“, Български хелзински комитет и фондация „Джендър алтернативи“ подготвиха дипляна за правото на жените на необезпокоявано раждане.

Можете да свалите дипляната от тук:

DoNotDisturb_web

Без категория , ,

Моля, не ме безпокойте – раждам

Как ще отбележим Световната седмица за уважение към раждането през 2013 г. във Варна?

Отново през м. май, за пети пореден път като част от международната инициатива в България ще се отбележи Световната седмица за уважение към раждането. Тази година темата е „Не ме безпокойте – раждам“. Фокусът е върху нуждата на жената да се чувства спокойна, подкрепена и защитена по време на раждане, както и нуждата от уважение към личното й пространство.

Във Варна се организират множество интересни събития, посветени на Седмицата (https://www.facebook.com/events/253702938101045/). Ще се радваме да уважим раждането заедно с Вас. Заповядайте и поканете Вашите приятели:

20.05.2013 г., понеделник
18:30 ч. — 20:00 ч. Семинар „Ароматерапията в помощ на раждането, преди и след него“
Валентина Славова – ароматерапевт
Семеен център „Разум и сърце“, ул. Пирин 20А, вход – дарение наем зала и материали (препоръчителен вход 5 лв на двойка)
https://www.facebook.com/events/263833693762978/

22.05.2013 г., сряда
18:30 ч. — Лекция–дискусия: „Същността на раждането и значението на природния процес”
Мария Христова – дула и обучител за раждане
Семеен център „Разум и сърце“, ул. Пирин 20А, вход свободен
https://www.facebook.com/events/125136954354789/

23.05.2013 г., четвъртък
18:30 ч. — Прожекция-дискусия на филма „Раждането каквото го познаваме“
Център „Творителници“ към фондация „Родители за родители“ и Клуб-библиотека „Виделина“
Клуб-библиотека „Виделина“, ул. „Цар Симеон І“ 27, ет. 2, ст. 6; вход свободен / дарение зала и права за излъчване
https://www.facebook.com/events/133346483526016/

26.05.2013 г., неделя
10:30 ч. — „Техники за комфорт и обезболяване на раждането“ – полудневен практически семинар. Партньорите са добре дошли!
Мария Христова – дула и обучител за раждане и Център „Творителници“
Йога студио „Тримурти“, ул. „Йоан Екзарх“ 12, вход свободен / дарение зала

28.05.2013 г., вторник
16:00 ч. — „Подготовка за раждането чрез творчество“
Рисувателна сесия в подкрепа на Вашата подготовка. (Не са необходими художествени умения)
Център „Творителници“
Само с предвалително записване до 27.05 на тел. 0888 864973 или на ел. поща info@tvoritelnitzi.org
Йога студио „Тримурти“, ул. „Йоан Екзарх“ 12, вход свободен / дарение материали и зала

29.05.2013 г., сряда
15:00 ч. — „Дулата – начин на употреба“
Мария Христова и Милена Дянкова, дули и инструктори по подготовка за раждане
Вегетариански и рибен ресторант „Жасмин Тий Хаус“, ул. Петко Каравелов 26, вход свободен

За информация по събитията във Варна:
тел.: 0889 306 731, 0888 940 069, 0888 864 973
e-mail: info@tvoritelnitzi.org, marisha.x@gmail.com

Световната седмица за уважение към раждането се организира от 2004 година по инициатива на Френския алианс за уважение към раждането, а от 2011 година се координира от Европейската мрежа на асоциации за раждане. Това е една възможност за повдигане на гласове от целия свят в подкрепа на спокойното раждане и правата на раждащите жени.

Седмицата ще бъде отбелязана също и в градовете Бургас, Велико Търново, Русе, Сливен, София и Шумен. Тази година над 20 организации от цялата страна организират различни мероприятия, а цялостната координация осъществява сдружение „Родилница“. Подробности за събитията в другите градове можете да намерите тук.

Сдружения „Родилница“ и „Естествено“ и фондация „Джендър алтернативи“ са подготвили дипляна за правата на жената по време на раждане, която обяснява правото на майката на благоприятна среда за раждане, уважение, човешко достойнство, информирано съгласие и свобода от дискриминация. Копие от дипляната може да намерите на страницата на сдружение „Родилница“ www.rodilnitza.com.

А ето и преведената табелка, създадена от Европейската мрежа на асоциации за раждане.

Без категория , , , , , ,